فرم استخدام

  • 1. مشخصات فردی

  • Date Format: YYYY dash MM dash DD
  • 2. مشخصات تحصیلی

  • 3. مهارت های عمومی

  • 4. مهارت های تخصصی

  • نام شرکت قبلیسمتمیزان سابقه (به ماه)دلیل قطع همکاری 
  • دوره آموزشینام آموزشگاهمدت (به ماه)سال آموزش 
  • 5. سایر

    در صورت دارا بودن رزومه ، فایل مربوطه را به این ایمیل ارسال کنید : dojpad_sanat@yahoo.com