خدمات شرکت دژپاد صنعت سازه به شرح زیر می باشد :

    مهندسی

    مشاوره

    نظارت

    خرید و تدارک

    ساخت و تولید

    پروژه های PC

    پروژه های نصب و راه اندازی

    پروژه های EPC

    پروژه های تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کارخانه های صنعتی

    پروژه های توسعه و نوسازی و مدرنیزاسیون

    پروژه های افزایش ظرفیت