شرکت نمونه فنی مهندسی :

شرکت دژپاد صنعت سازه به عنوان شرکت نمونه فنی مهندسی استان اصفهان در سال 1396 از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت انتخاب شد و در پانزدهیمن جشنواره ملی روز مهندسی لوح تقدیر شرکت برتر را دریافت کرد .