محمد داودی - مدیرعامل شرکت دژپاد صنعت سازه

محمد داودی
مدیریت عامل
mdavodi36@yahoo.com
09131191593

امید داودیان - مدیر دپارتمان تحقیق و توسعه شرکت دژپاد صنعت سازه

امید اسلامیان
مدیر دپارتمان تحقیق و توسعه
omideslamian@gmail.com
09133152502

غلامرضا فروغی - مدیر دپارتمان طراحی و مهندسی شرکت دژپاد صنعت سازه

غلامرضا فرروغی
مدیر دپارتمان طراحی و مهندسی
behzad.foroghi@yahoo.com
09133141126

داود داودی - مدیر دپارتمان بازاریابی شرکت دژپاد صنعت سازه

داود داودی
مدیر دپارتمان بازاریابی
davoudi.davoud@yahoo.com
09132887269

مهدی شهباز - مدیر دپارتمان سیویل شرکت دژپاد صنعت سازه

مهدی شهباز
مدیر دپارتمان سیویل
mshengineer@yahoo.com
09139641549

امید داودیان
کارشناس دفترفنی
davoodian.omid@yahoo.com
09134118521

کریم ریاضتی- مدیر بخش حسابداری شرکت دژپاد صنعت سازه

کریم ریاضتی
مدیر بخش حسابداری
Riazatik@yahoo.com
09131064766