مدیران فنی

محمد داودی
مدیریت عامل
mdavodi36@yahoo.com
09131191593

مدیران فنی

امید اسلامیان
مدیر دپارتمان تحقیق و توسعه
omideslamian@gmail.com
09133152502

مدیران فنی

غلامرضا فرروغی
مدیر دپارتمان طراحی و مهندسی
behzad.foroghi@yahoo.com
09133141126

مدیران فنی

داود داودی
مدیر دپارتمان بازاریابی
davoudi.davoud@yahoo.com
09132887269

مدیران فنی

مهدی شهباز
مدیر دپارتمان سیویل
mshengineer@yahoo.com
09139641549

مدیران فنی

امید داودیان
کارشناس دفترفنی
davoodian.omid@yahoo.com
09134118521

مدیران فنی

کریم ریاضتی
مدیر بخش حسابداری
Riazatik@yahoo.com
09131064766