هیئت مدیره :

    محمد داودی : کارشناس ارشد مدیریت ( مدیرعامل )

    داود داودی : کارشناس ارشد مهندسی مکاترونیک ( رییس هیئت مدیره )

    مینا ترکزاد : دکترای داروسازی ( نایب رییس هیئت مدیره )

    غلامرضا فروغی : کارشناس مهندسی برق ( عضو هیئت مدیره )