هیئت مدیره :

    محمد داودی : کارشناس ارشد مدیریت

    محمد طاهری : کارشناس مهندسی مکانیک

    مینا ترکزاد : دکترای داروسازی

    غلامرضا فروغی : کارشناس مهندسی برق