کد اقتصادی شرکت دژپاد صنعت سازه

شناسه ملی شرکت دژپاد صنعت سازه

گواهینامه صلاحیت اداره کار شرکت دژپاد صنعت سازه

گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت دژپاد صنعت سازه

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دژپاد صنعت سازه

جواز تاسيس واحد فني مهندسي شرکت دژپاد صنعت سازه

گواهینامه تایید شرکت دژپاد صنعت سازه به عنوان شرکت دانش بنیان

گواهینامه حضور شرکت دژپاد صنعت سازه در نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و اخذ مدال های دانش بنیان

گواهینامه تایید شرکت دژپاد صنعت سازه به عنوان شرکت دانش بنیان اصفهان

گواهینامه انتخاب شرکت دژپاد صنعت سازه به عنوان شرکت نمونه فنی مهندسی اصفهان در سال 1396