طراحی ، ساخت و نصب غبارگیر مرطوب واحد احیاء مستقیم فولاد مبارکه توسط شرکت دژپاد صنعت سازه

Engineering & construction & installation of wet scrubber for direct reduction unit of Mobarakeh Steel Company

طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی ماشین روغنکاری خط اسیدشویی مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت دژپاد صنعت سازه

Engineering & construction & installation of Electrostatic Oiling Machine for Acid washing unit of Mobarakeh Steel Company

طراحی ، ساخت نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق ترانسفورماتورهای مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت دژپاد صنعت سازه

Engineering & construction & installation of Transformers Fire extinguishing system for Mobarakeh Steel Company

طراحی ، ساخت و نصب تابلوی برق غبارگیر در مجتمع فولاد مبارکه توسط شرکت دژپاد صنعت سازه

Engineering & construction & installation of MCC Electrical Panel for Mobarakeh Steel Company

Selection of Dejpad Sanat Sazeh Co. as the Top Technical and Engineering Company of Isfahan Province in 2019 by the Ministry of Industry & Mining & Trade

Membership of Diejpad Sanat Sazeh Co. in the Knowledge Base Companies of the country
And knowledge base of the Isfahan province

Member of Isfahan Scientific and Research Campus
iso & ohsas certificates
لوح شرکت نمونه فنی و مهندسی سال 96 اصفهان برای شرکت دژپاد صنعت سازه